Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


 

Niniejsza strona internetowa Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju została zaprojektowana i jest redagowana zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 848 ze zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju:

www.bilgoraj.naszdps.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. BIP nie posiada udogodnień dla szerszego grona osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych, głuchych i niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami mowy, osób z niepełnosprawnościami złożonymi, a także dla niektórych osób mających trudności w uczeniu się i ograniczenia poznawcze.

Biuletyn Informacji Publicznej posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

  • możliwość używania standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony intenretowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Paluch, dps@bilgoraj.naszdps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 688 03 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
ul. Gen. Bora Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj

Wejście na teren Domu
Budynek posiada wejście główne od ul. Gen. Bora Komorowskiego przy którym znajduje się podjazd z nawierzchnią antypoślizgową i poręczą. Drugie wejście o szerokości 1,7 metra znajduje się od strony południowej budynku ( od strony ogrodu). Wszystkie wejścia do budynku usytuowane są w sposób umożliwiający wjazd osobom na wózkach.
Przed budynkiem znajduje się parking na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na terenie Domu Pomocy Społecznej znajduje się parking z dużą ilością miejsc do parkowania. Korytarz oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. W budynku znajduje się winda . Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Część administracyjna znajduje się na 4 piętrze.
W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Inne formy komunikacji z Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju to:

  • telefoniczna – nr tel. 84 688 03 48,

  • fax nr 84 688 03 47 wew. 68,

  • e-mail: dps@bilgoraj.naszdps.pl

  • list tradycyjny.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny